Mörserkompanie 750 ⇓ Mörserkompanie 750
nächstes Bild: StUffz d.R. Gerhard Busch, OGRUA d.R. Bernd Dörfer, OFw d.R. Walter Kunzmann, StUffz d.R. Roland Bröckel.

Mob-Truppenübung 1986 in Stetten a.k.M.

1986 Mob-Truppenübung 1986 in Stetten a.k.M.

StUffz d.R. Roland Bröckel, StUffz d.R. Siegfried Köhler, HptFw Hildebrandt, OFw d.R. Walter Kunzmann.

13.06.1986 © Hans-Dieter Wetschky

vorheriges Bild: OSFw Peter Klonowski, MobVorbGrp HSchRgt 75 und HptFw d.R. Hans-Dtieter Wetschky, KpFw MrsKp 750
nächstes Bild: StUffz d.R. Gerhard Busch, OGRUA d.R. Bernd Dörfer, OFw d.R. Walter Kunzmann, StUffz d.R. Roland Bröckel.